Ehdot

Suomen Arvo-Ostot Oy:n yleiset kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Arvo-Ostot Oy:n tekemään jalometalleja ja muita esineitä koskevaan kuluttajakauppaan jäljempänä kuvatulla tavalla.
Suomen Arvo-Ostot Oy:n ja Asiakkaan välillä sopimusta sovelletaan kahdella eri käytännöllä. Käytännöt ovat Ensimmäinen käytäntö, jonka tunniste sopimuksessa on Ripeä ja Toinen käytäntö, jonka tunniste sopimuksessa on Maltti. Ensimmäinen käytäntö on toimintamalli, jossa sovelletaan Myyntisopimusta kaikkine ehtoineen. Toinen käytäntö on toimintamalli, jossa sovelletaan Kuljetus ja arviointisopimusta, jonka ehtoina sovelletaan sopimusehtojen kohtia 1., 2., 3., 4.1., 5., 7.1, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. ja 17. Kuljetus ja arviointisopimuksesta muodostuu Myyntisopimus, joka kattaa kaikki tässä sopimuksessa mainittavat Myyntisopimuksen ehdot, jos Asiakas hyväksyy hänelle ilmoitetun ostotarjouksen puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä.
Asiakas saa itse valita käytännön ja molemmat käytännöt on toteutettavissa asiakkaalle lähetettävän niin kutsutun Arvopaketin avulla.

1. Tietoa ostajasta

Ostaja toimii yritysnimellä Suomen Arvo-Ostot Oy, (2831571-7), joka markkinoi itseään https://arvokauppa.fi kotisivulla. Suomen Arvo-Ostot Oy Oy ostaa eri markkinointikanavien kautta jalometalleja, kelloja, vanhoja rahoja ja muita esineitä eri muodoissa kuten laattoja, kolikoita, sormuksia sekä muita koruja ja tavaraa. Suomen Arvo-Ostot Oy määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset, sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot, sekä Suomen Arvo-Ostot Oy:n kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden Suomen Arvo-Ostot Oy:n ehdoille ja edellytyksille, joita Suomen Arvo-Ostot Oy toteuttaa asiakkaalle laatimassa Myyntisopimuksessaan tai Kuljetus ja arviointisopimuksessaan. Hyväksyessään sopimusehdot Asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin sekä Suomen Arvo-Ostot Oy:n kotisivuilla olevaan informaatioon.

2. Käsitteet

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa Esineet, jotka myydään Suomen Arvo-Ostot Oy:lle. ”Esineellä”/”Esineillä” tarkoitetaan esineitä, jotka Suomen Arvo-Ostot Oy ostaa jalometallin, kellojen, vanhojen rahojen tai muiden esineiden muodossa juridisilta- tai yksityisiltä henkilöiltä, sekä kuluttajilta, jotka jatkossa ja edellä mainitaan ”Asiakkaana”. Jalometallilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta jalometallin määrää siten, että asiakkaan Esineistä on poistettu kivet ja muut epäjalot metallit, sekä osat, jotka eivät ole jalometalleja. Kaikki jalometallien arvo perustuu näin laskettuun jalometallin painoon. Jalometalleiksi luetaan tässä sopimuksessa kulta, hopea, platina, sekä palladium. Arvopaketilla tarkoitetaan turvapussin sekä palautuskuoren yhdistelmää, jotka asiakkaalle lähetetään kaupan toteuttamista varten yhtenä pakettina. Esineillä tarkoitetaan niitä esineitä, joita Asiakas toimittaa Myyntisopimuksen perusteella Suomen Arvo-Ostot Oy:lle kaupan toteuttamista varten. Esineiden arvo määritellään tapauskohtaisesti perustuen Suomen Arvo-Ostot Oy:n omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin. Ehjä Esine tarkoittaa esinettä joka ei vaadi kunnostamista (kunnostamiseksi ei lasketa tummuneen hopean kiillotus ja muu kevyt puhdistus). Ostettaessa Esineet jalometalliromuna, tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta metallin määrää siten, että Esineestä on poistettu kivet ja muut metallit sekä esineet ja osat, jotka eivät ole jalometallia. Kaikki jalometallin arvo perustuu näin laskettuun jalometallin painoon sekä sen jalometallipitoisuuteen. Suomen Arvo-Ostot Oy:lla on oikeus määritellä korujen ja esineiden luokitus eri ryhmiin (jalometalliromu, korut ja kellot, pöytähopea, vanhat rahat, muu vanha tavara jne.) arvioinnin yhteydessä.

3. Asiakas

Tehdäkseen sopimuksen Suomen Arvo-Ostot Oy:n kanssa tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha, sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien esineiden laillinen omistaja ja Asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineiden omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Suomen Arvo-Ostot Oy:lle. Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla Asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut Asiakasta koskevat edellytykset.

4. Sopimus ja kaupan toteutus

Asiakkaan halutessa myydä jalometallia tai muut esineensä tilaa Asiakas Suomen Arvo Ostot Oy:n kotisivujen kautta, puhelimitse tai muulla tavalla postitusmateriaalin eli niin sanotun Arvopaketin. Postitusmateriaali sisältää jalometallien myyntisopimuksen, vakuutetun palautuskuoren, turvapussin ja ohjeet jalometallien postitukseen Suomen Arvo-Ostot Oy:lle. Postitusmateriaalin tilaaminen on maksutonta. Suomen Arvo-Ostot Oy ja Asiakas laativat jalometalli- ja muuta esinekauppaa koskevan sopimuksen siten, että Asiakas täyttää esipainetun Myyntisopimuksen, joka toimitetaan osana postitusmateriaalia, jonka asiakas on tilannut jollakin edellä mainitulla tavalla. Asiakas täyttää sopimukseen sen vaatimat vähimmäistiedot ja palauttaa Myyntisopimuksen Suomen Arvo-Ostot Oy:lle ja pitää Myyntisopimuksen ehdot itsellään. Samalla asiakas lähettää ne Esineet, jotka se Myyntisopimuksessa myy Suomen Arvo-Ostot Oy:lle. Sopimus ja myytävät Esineet lähetetään turvapussissa siten, ettei niitä voida avata ja sulkea huomaamattomasti. Asiakas saa sisällyttää yhteen lähetykseen enintään 5000 euron arvosta jalometalleja tai muita esineitä. Mikäli asiakas haluaa myydä Suomen Arvo-Ostot Oy:lle tätä arvoa enemmän jalometalleja tai muita esineitä, on jalometallit tai muut esineet jaettava useampaan lähetykseen siten, ettei 5000 euron arvo yksittäisessä lähetyksessä ylity tai Asiakkaan on otettava yhteyttä Asiakaspalveluun, jossa vakuutusarvoa voidaan tapauskohtaisesti nostaa. Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman Myyntisopimuksensa täytettynä ja Suomen Arvo-Ostot Oy:n edustajan vastaanotettua Myyntisopimuksen, sekä kaupan kohteena olevat Esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti. Suomen Arvo-Ostot Oy:n vastaanotettua lähetyksen, se avaa turvapussin, punnitsee jalometallien määrän taikka muuten arvioi esineet ja materiaalit ja maksaa sen mukaisen hinnan Asiakkaan myyntisopimuksen ilmoittamalleen tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Suomen Arvo-Ostot Oy:llä on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla. Suomen Arvo-Ostot Oy:llä on oikeus kieltäytyä jalometallien ja muiden Esineiden Myyntisopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta Esinettä tai Esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita. Lisäksi Suomen Arvo-Ostot Oy pidättää itsellään oikeuden ostaa tai olla ostamatta Esinettä tai Esineitä, jotka eivät ole määriteltävissä edellämainituiksi ostettaviksi Esineiksi tai joille ei voi katsoa sellaista hyötyä, että ne olisivat hyväksi liiketoiminnalle. Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy Suomen Arvo-Ostot Oy:lle siitä lukien kun Esineet ovat tulleet Suomen Arvo-Ostot Oy:n haltuun ja Suomen Arvo-Ostot Oy:n edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja Suomen Arvo-Ostot Oy:llä on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma Asiakkaalle. Suomen Arvo-Ostot Oy saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta. Lähetyksestä eritellään jalometallit ja muut esineet tai materiaalit arviointia varten. Ostettaessa kultaa, hopeaa tai muita jalometalleja, lähetyksestä eritellään metallit niiden punnitsemista varten, eikä Suomen Arvo-Ostot Oy vastaa niistä vahingoista, jotka Esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle. Mikäli Asiakas jäljempänä kuvatulla tavalla ilmoittaa tyytymättömyytensä Suomen Arvo-Ostot Oy:n maksamaan hintaan, purkautuu kauppa ja esineiden omistusoikeus palautuu asiakkaalle, kun hän on lunastanut palautettavat esineet postista ja maksanut Suomen Arvo-Ostot Oy:n maksaman kauppasumman ja jäljempänä kuvatut lisämaksut.

4.1. Kuljetus ja arviointisopimus
Kaupan toteutus voidaan tehdä Kuljetus ja arviointisopimuksen kautta. Asiakkaan halutessa myydä edellämainittuja Esineitä Maltti -käytännöllä, voi hän ensin allekirjoittaa Kuljetus ja arviointisopimuksen, joka kattaa Esineen/Esineiden toimituksen Suomen Arvo-Ostot Oy:lle, tavaran arvioinnin, ostotarjouksen sekä mahdollisen Esineen/Esineiden palautuksen Asiakkaalle, jos Asiakas kieltäytyy ostotarjouksesta.

5. Vastuu lähetyksistä

Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy Suomen Arvo-Ostot Oy:lle, kun lähetys on saapunut Suomen Arvo-Ostot Oy:lle ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut. Suomen Arvo-Ostot Oy sitoutuu vastaamaan kirjatuista lähetyksistä, jotka lähetetään Suomen Arvo-Ostot Oy:lle etukäteen maksetulla vakuutetulla kirjeellä, joka Asiakkaalle on toimitettu postitusmateriaalin ohessa. Mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Vahingon määrän katsotaan olevan enintään 5000 euron arvoinen, ellei Asiakas toisin osoita. Suomen Arvo-Ostot Oy ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut Myyntisopimuksen tai Kuljetus- ja arviointisopumuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita.

6. Hinta ja maksaminen

Suomen Arvo-Ostot Oy:n päätettyä Esineen tai Esineiden arvon, Suomen Arvo-Ostot Oy laskee ostohinnan, jonka Suomen Arvo-Ostot Oy on valmis maksamaan Esineestä tai Esineistä. Tämä on kaupan hinta, joka Esineistä maksetaan. Maksaminen tapahtuu tilisiirtona asiakkaan myyntisopimuksessa antamalle tilille. Tilinumero tulee olla ilmoitettu Myyntisopimuksessa tai Kuljetus- ja Arviointisopimuksessa ja sen tulee olla suomalainen tili, joka on asiakkaan omistama. Suomen Arvo-Ostot Oy maksaa suorituksen Esineistä viimeistään 24 tunnin sisällä, laskien hetkestä jolloin se on vastaanottanut Asiakkaan sopimuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen tai, kun asiakas on hyväksynyt ostotarjouksen Kuljetus- ja arviointisopimuksen seurauksena. Maksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tilisiirto lähtee Suomen Arvo-Ostot Oy:ltä asiakkaalle tai Suomen Arvo-Ostot Oy on yrittänyt tehdä tilisiirtoa siinä onnistumatta asiakkaan antamien virheellisten tietojen vuoksi. Maksun perusteena on Suomen Arvo-Ostot Oy:n vastaanottopäivänä määrittämä hinta sekä jalometallien paino ja jalometallipitoisuus tai muissa tavaroissa riskinhallinta huomioon ottaen markkinatilanteeseen ja kysynnän ja tarjonnan lakiin perustuvan hinnan. Jalometallien kohdalla paino punnitaan vain jalometallin osuuden osalta ja punnitusta varten esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä sekä muita osioita. Irrotus saattaa vahingoittaa esineitä, eikä Suomen Arvo-Ostot Oy vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista esineiden vaurioista taikka vahingoista asiakkaalle. Irrotetut osiot esineistä ovat Suomen Arvo-Ostot Oy:n omaisuutta. Jalometallien metallipitoisuuden määrittää Suomen Arvo-Ostot Oy.
Ostattaessa ehjä jalometalliesine, lähtökohtaisesti vähennetään arvioimalla Esineen painosta niiden osien paino, joista Suomen Arvo-Ostot Oy ei ole valmis maksamaan korvausta. Jos arviointi ei ole tällä tavoin mahdollista, on jalometallista erotettava ne osat, jotka estää arvioinnin tekemistä. Asiakkaan on erikseen ilmoitettava, mikäli ei halua, että ehjiä esineitä puretaan arviointia varten. Ostettaessa jalometalliesineitä, jotka eivät ole ehjiä, paino punnitaan vain jalometalliosuuden ostalta ja punnitusta varten Esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä sekä muita osia. Irrotus saattaa vahingoittaa Esineitä ja irroituksen yhteydessä kivet, helmet ja muut osiot saattavat kadota tai rikkoontua, eikä Suomen Arvo-Ostot Oy vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista Esineiden vaurioista taikka vahingoista Asiakkaalle. Esineistä irrotetut osiot ovat Suomen Arvo-Ostot Oy:n omaisuutta, kun Myyntisopimus on toteutettu. Jos asiakas ei ole antanut lupaa kivien poistoon, niin silloin kivien paino arvioidaan käyttämällä yleisesti alalla käytettäviä menetelmiä. Vähennettävä määrä perustuu täyteaineen määrästä tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Kulta- tai hopeapitoisuuden määrittää Suomen Arvo-Ostot Oy:n edustaja tai käyttämä ammattilainen. Asiakas vastaa itse oman pankkinsa kuluista sekä mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista.

7. Kaupan peruminen ja Esineiden palautus

Mikäli Asiakas ei hyväksy Suomen Arvo-Ostot Oy:n maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) päivän (72 tunnin) kuluessa siitä kun Suomen Arvo-Ostot Oy on vastaanottanut asiakkaan Esineet, ilmoitettava asiasta Suomen Arvo-Ostot Oy:lle puhelimitse tai kirjallisesti. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja Suomen Arvo-Ostot Oy voi sulattaa Esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet Esineet haluamallaan tavalla. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa. Kaupan perumista ja Esineiden palautusta koskevat säännökset koskevat jalometalli-esineiden lisäksi myös ei-jalometallisia Esineitä. Perutusturva ei ole voimassa, jos Asiakas myy Esineet Suomen Arvo-Ostot Oy:n järjestämällä ostopisteellä tai muissa liikkeen tiloissa.
Mikäli asiakas ilmoittaa tyytymättömyyden kauppasummaan, tai jos Suomen Arvo-Ostot Oy ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus Esineeseen/Esineisiin siirtyneeksi takaisin Asiakkaalle, kun Asiakas on lunastanut Esineen/Esineet postista ja maksanut Suomen Arvo-Ostot Oy:n maksaman kauppahinnan takaisin. Esine/Esineet lähetetään kirjattuna lähetyksenä asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Suomen Arvo-Ostot Oy lähettää Esineen/Esineet asiakkaalle, saatuaan suorituksen tililleen kauppasummasta jonka Suomen Arvo-Ostot Oy on Esineestä/Esineistä aikaisemmin asiakkaalle maksanut. Suomen Arvo-Ostot Oy:llä on oikeus velkoa palauttamansa esineiden yhteydessä se summa, jonka se on Esineestä tai Esineistä maksanut jo asiakkaalle. Mikäli asiakas ei maksa kokonaisuudessaan Suomen Arvo-Ostot Oy:n yllämainittuja maksuja kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus maksun suorittamisen tapahtumisesta sovitussa ajassa. Mikäli asiakas ei nouda kirjattua lähetystä, säilytetään esineitä Suomen Arvo-Ostot Oy:n hallussa kolme (3) kuukautta lähetyksen palautumisesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen Suomen Arvo-Ostot Oy:lle palautettua Esinettä/Esineitä tulee asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu Suomen Arvo-Ostot Oy:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 25 euroa, jonka tulee olla maksettuna ennen Esineen/Esineiden uudelleen lähetystä varten. Omistus- ja käyttöoikeus Esineeseen/Esineisiin joka kirjatun lähetyksen jälkeen palautuu Suomen Arvo-Ostot Oy:lle siirtyy Suomen Arvo-Ostot Oy:lle kokonaisuudessaan kun kolme (3) kuukautta on kulunut siitä lukien kun Esine/Esineet saapuivat Suomen Arvo-Ostot Oy:n haltuun. Suomen Arvo-Ostot Oy:llä ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli Esine/Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen. Kaupan peruuntuessa ja Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.

7.1. Esineiden palautus Kuljetus- ja arviointisopimuksella

Kuljetus- ja arviointisopimuksella kohdalla Esine/Esineet palautetaan Asiakkaalle, jos Asiakas kieltäytyy ostotarjouksesta. Ostotarjous ilmoitetaan Asiakkaalle puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan on tehtävä ostotarjouksen perusteella päätös viimeistään viiden (5) päivän sisällä, kun ostotarjous on annettu. Mikäli asiakas kieltäytyy ostotarjouksesta, lähettää Suomen Arvo-Ostot Oy Esineen/Esineet takaisin asiakkaalle vakuutettuna lähetyksenä tai erikseen sovittaessa ei vakuutettuna, jos katsotaan Esineet siinä määrin vähäarvoisiksi, että Asiakas on valmis ottamaan riskin. Jos Suomen Arvo-Ostot Oy ei saa asiakasta kiinni edellämainituilla keinolla ostotarjouksen varmistamiseksi seitsemään (7) päivään, palauttaa Suomen Arvo-Ostot Oy Esineen/Esineet takaisin Asiakkaalle.

8. Aitouden varmistaminen

Suomen Arvo-Ostot Oy:llä on oikeus varmistaa Esineen tai Esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan Esineelle tai Esineille suorittaa kemikaalisia ja teknisiä testejä. Varmistuksen tekee Suomen Arvo-Ostot Oy tai kolmas osapuoli, jonka Suomen Arvo-Ostot Oy on hyväksynyt. Suomen Arvo-Ostot Oy ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai Esineen arvon alenemisesta, joita Esineeseen tai Esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Mikäli aitouden varmistaminen antaa Suomen Arvo-Ostot Oy:lle syyn epäillä Esineen tai Esineiden aitoutta tai alkuperää voi Suomen Arvo-Ostot Oy peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa Asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia taikka hyvityksiä.

9. Henkilötiedot ja tietosuoja

Suomen Arvo-Ostot Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin rekisteriselosteessa selostetuilla tavoilla. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa.

10. Viesti

Viesti, jonka Suomen Arvo-Ostot Oy lähettää kirjeitse asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun kirje on lähetetty asiakkaan kotiosoitteeseen. Viesti, jonka Suomen Arvo-Ostot Oy lähettää tekstiviestillä Asiakkaalle, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä, mikäli tekstiviesti on lähetetty asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka asiakas on antanut Suomen Arvo-Ostot Oy:lle yhteydenpitoa varten. Asiakkaalle lähetetty sähköposti katsotaan niin ikään saapuneeksi asiakkaalle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä.

11. Väärinkäyttö ja väärinkäytösten estäminen

Suomen Arvo-Ostot Oy tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. Suomen Arvo-Ostot Oy voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. Suomen Arvo-Ostot Oy:llä on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä. Suomen Arvo-Ostot Oy:llä on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy Suomen Arvo-Ostot Oy:n asiakasjärjestelmään. Suomen Arvo-Ostot Oy:llä tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Väärinkäytösten estämiseksi Suomen Arvo-Ostot Oy voi dokumentoida sille toimitetut Esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita Suomen Arvo-Ostot Oy käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

12. Tarkistussoitto

Suomen Arvo-Ostot Oy:llä on oikeus tehdä tarkistussoitto asiakkaalle vahvistaakseen asiakkaan henkilöllisyyden ja/tai sen hinnan, jonka Suomen Arvo-Ostot Oy tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen annettujen tietojen oikeellisuus. Suomen Arvo-Ostot Oy:llä on myös oikeus nauhoittaa asiakkaan kanssa käyty puhelinkeskustelu. Tarkistussoitto tapahtuu ainoastaan puhelinnumeroon, joka on ennalta annettu ja/tai jonka asiakas omaa.

13. Ylivoimainen este

Suomen Arvo-Ostot Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Suomen Arvo-Ostot Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Suomen Arvo-Ostot Oy ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. Suomen Arvo-Ostot Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.
14. Tarjoukset

Tarjoukset ovat maailman markkinahintaan sidottuja hintatarjouksia ja kauppasumma maksetaan kokonaisuudessaan asiakkaan tilille, ilman minkäänlaisia lisäkuluja. Kaupalle ei myönnetä tarjouskaupasta johtuen normaalia kolmen vuorokauden perumisoikeutta kauppasumman maksamisen jälkeen. Mikäli esineissä on kuitenkin poikkeavuuksia tarjoukseen ja kauppasumma muuttuu, niin tällöin asiakkaan perumisoikeus astuu taas voimaan.

15. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemista sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta.

16. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Suomen Arvo-Ostot Oy:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi. Asiakas vastaa Suomen Arvo-Ostot Oy:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

17. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Suomen Arvo-Ostot Oy:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos Suomen Arvo-Ostot Oy:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.